Samfundsansvar og støtte

 • UN Global Compact
 • UNICEF
 • Amnesty International
 • Transparency International
 • Code of Conduct 

Indflydelse indebærer ansvar

ProData Consults CSR politik og vores Code of Conduct for interne medarbejdere tager udgangspunkt i ProData Consults værdier. ProData Consult arbejder med samfundsansvar både internt i virksomheden og eksternt i relation til omverdenen. Selskabet står ved sit værdigrundlag, som bygger på respekt for andre, frisind, rummelighed, tolerance og gennemsigtighed.

ProData Consult har valgt at have FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne som omdrejningspunkt for sin CSR politik. FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder blev vedtaget af FN i 1948, og omfatter borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Det er det vigtigste menneskerettighedsdokument i verden og giver en fælles forståelse af, hvad alle menneskers rettigheder er, og danner grundlag for en verden bygget på frihed, retfærdighed, fred og ansvar.

ProData Consult bakker op omkring disse rettigheder, og gør en aktiv indsat for at udbrede kendskabet til disse rettigheder. Læs alle 30 artikler.

ProData Consult har valgt at støtte op om organisationer, der efterlever og udbreder kendskabet til disse rettigheder:

 • UN Global Compact
 • UNICEF
 • Amnesty International
 • Transparency International
We
support UN Global Compact

UN Global Compact

UN's Global Compact er verdens største initiativ for virksomheders samfundsansvar. Det er et internationalt initiativ startet af FN med den hensigt at inddrage private virksomheder i løsningen af nogle af de store sociale og miljømæssige udfordringer, som følger med globaliseringen. UN Global Compact gør det muligt for virksomheder over hele verden at tage aktivt del i løsningen af disse udfordringer.

Som officielt medlem af UN Global Compact initiativet, ønsker ProData Consult at sende et signal til alle sine interessenter om, at vi tilslutter os og bidrager til gennemførelsen af UN Global Compacts ti principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

ProData Consult Communication on Progress

Læs de ti principper af UN Global Compact

Menneskerettigheder:

1. virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder

2. sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne

Arbejdstagerrettigheder:

3. opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling

4. støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde

5. støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde

6. afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold

Miljø:

7. støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer

8. tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed

9. opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

Antikorruption:

10. modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

We
support UN Global Compact
UNICEF
Erhvervs Partner 2014

UNICEF

UNICEF er verdens største humanitære børneorganisation og arbejder med langsigtede udviklingsprojekter og nødhjælp i 156 lande.

FN oprettede UNICEF i 1946 med det formål at hjælpe syge og sultende børn efter 2. Verdenskrig. I 1953 fik UNICEF status som FN's børnefond med udviklingshjælp til verdens børn som sit arbejdsområde. I dag er UNICEF verdens mest indflydelsesrige børneorganisation.

Læs mere om UNICEF: www.unicef.org

UNICEF
Erhvervs Partner 2014
Amnesty
International

Amnesty International

Amnesty Internationals vision er en verden, hvor hvert eneste menneske nyder alle de menneskerettigheder, som er nedfældet i Verdenserklæringen om Menneskerettigheder og de internationale menneskerettighedskonventioner. Amnesty International er en verdensomspændende demokratisk medlemsorganisation med over 80 nationale sektioner og aktiviteter i 150 lande.

Læs mere om Amnesty International: www.amnesty.org

Amnesty
International
Transparency
International

Transparency International

Transparency International er en global, politisk uafhængig NGO (ikke-statslig organisation), hvis overordnede formål er at bekæmpe korruption og øge gennemsigtighed. Visionen er en verden, hvor regering, erhvervsliv, civilsamfund og borgere er fri for korruption og bestikkelse.

Transparency International arbejder bredt med inddragelse af både den offentlige og private sektor samt lokal- og civilsamfund for at sikre størst effekt i arbejdet for større gennemsigtighed.

Transparency International blev stiftet i 1993 af den tidligere Verdensbankdirektør Peter Eigen. Hovedsædet er beliggende i Berlin, og der er i dag 100 nationale afdelinger.

Transparency International arbejder for at fremme reformer sammen med andre internationale organisationer, for at øge befolkningens bevidsthed om og støtte til arbejdet mod korruption, samt for at styrke åbenheden i de internationale transaktioner. Gennem de nationale afdelinger påvirker Transparency International myndighederne til at iværksætte en effektiv lovgivning og politik mod korruption.

Læs mere om Transparency International: www.transparency.org

Transparency
International
Code
of Conduct

ProData Consults Code of Conduct

ProData Consults værdigrundlag er baseret på respekt for andre, frisind, rummelighed, tolerance, gennemsigtighed, de højeste standarder for god selskabsføring samt ønsket om aktivt at gøre en positiv forskel i alle de sammenhænge, hvor selskabet optræder. Dette afspejles i vores Code of Conduct.

Læs de 23 principper for ProData Code of Conduct herunder

 1. Be interested in our clients.
 2. Always do whatever you can to help our clients.
 3. Do not ever compromise on quality.
 4. If in doubt about 1-3 above - do not deliver at all.
 5. Deliver service as fast as possible every single time.
 6. Always be on the lookout for possible ways to improve the speed of our services.
 7. Always be on the lookout for possible ways to improve the quality of our services.
 8. Stay in close contact and continuous communication with clients.
 9. Maintain a good relationship with our competitors.
 10. Never say anything bad about our competitors.
 11. Treat all consultants as true team members and with deep respect.
 12. Stay in close contact and continuous communication with consultants.
 13. Always be open, transparent, and honest in your relationships with clients and consultants.
 14. Never discriminate on the basis of race, gender, political or religious beliefs, or sexual orientation. Focus on what people do, not what they are.
 15. View differences as strengths and focus on having the most diversified team possible.
 16. Notice your colleagues' positive qualities and acknowledge them.
 17. Trust that your colleagues are competent and can get the job done.
 18. If you find that a colleague is in trouble - help, do not blame.
 19. Care for the environment and encourage others to do the same.
 20. As a company, we support the Universal Declaration of Human Rights as formulated by the UN. Do not provide services to any public or private, institution or company which abuses human rights, to producers of offensive weapons, or to producers of psychiatric, mind-altering drugs.
 21. We do not tolerate corruption in any form, including extortion and bribery. Never offer or accept anything that can be interpreted as such.
 22. Stay focused on the goals and purposes of ProData Consult.
 23. Have fun at work EVERY day (while producing worthwhile results).

Luk tekst

Code
of Conduct
FN

Verdenserklæringen om Menneskerettighederne

Den 10. december 1948 vedtog og offentliggjorde FN's generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne.

Umiddelbart efter denne historiske begivenhed henstillede generalforsamlingen til alle medlemslande, at de offentliggjorde erklæringens fulde tekst. De skulle desuden "foranstalte, at den bliver omdelt, fremlagt, læst og forklaret i særdeleshed i skoler og andre undervisningsinstitutioner uden hensyn til de forskellige landes og områders politiske forhold".

FN består i dag af 192 lande. Den officielle tekst fra FN kan du læse her: www.un.org/en/documents/udhr/

Erklæringens 30 artikler kan du læse på dansk herunder 

Artikel 1
Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd.

Artikel 2
Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne erklæring, uden forskelsbehandling af nogen art, f.eks. på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling.

Der skal heller ikke gøres nogen forskel på grund af det lands eller områdes jurisdiktionsforhold eller politiske eller internationale stilling, til hvilket en person hører, hvad enten dette område er uafhængigt, under formynderskab eller er et ikke selvstyrende område, eller dets suverænitet på anden måde er begrænset.

Artikel 3
Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed.

Artikel 4
Ingen må holdes i slaveri eller trældom; slaveri og slavehandel under alle former skal være forbudt.

Artikel 5
Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf.

Artikel 6
Ethvert menneske har overalt i verden ret til at blive anerkendt som retssubjekt.

Artikel 7
Alle er lige for loven og har uden forskelsbehandling af nogen art lige ret til lovens beskyttelse. Alle har ret til lige beskyttelse mod enhver forskelsbehandling i strid med denne erklæring og mod enhver tilskyndelse til en sådan forskelsbehandling.

Artikel 8
Enhver har ret til en fyldestgørende oprejsning ved de kompetente nationale domstole for handlinger, der krænker de fundamentale rettigheder, som forfatningen eller loven giver vedkommende.

Artikel 9
Ingen må underkastes vilkårlig anholdelse, tilbageholdelse eller landsforvisning.

Artikel 10
Enhver har under fuld ligeberettigelse krav på en retfærdig og offentlig behandling ved en uafhængig og upartisk domstol, når der skal træffes en afgørelse med hensyn til hans rettigheder og forpligtelser og med hensyn til en hvilken som helst mod ham rettet strafferetslig anklage.

Artikel 11
Enhver, der anklages for et strafbart forhold, har ret til at blive anset for uskyldig, indtil hans skyld er godtgjort i henhold til lov ved en offentlig retshandling, hvorunder han har fået alle de garantier, der er fornødne for hans forsvar.

Ingen må anses for skyldig i noget strafbart forhold på grund af nogen handling eller undladelse, der ikke i henhold til national eller international ret var strafbar på det tidspunkt, da den blev begået. Der skal heller ikke kunne idømmes strengere straf end fastsat på den tid, da det strafbare forhold blev begået.

Artikel 12
Ingen må være genstand for vilkårlig indblanding i private forhold, familie, hjem eller korrespondance, ej heller for angreb på ære og omdømme. Enhver har ret til lovens beskyttelse mod sådan indblanding eller angreb.

Artikel 13
Enhver har ret til at bevæge sig frit og til frit at vælge opholdssted inden for hver stats grænser.
Enhver har ret til at forlade et hvilket som helst land, herunder sit eget, og til at vende tilbage til sit eget land.

Artikel 14
Enhver har ret til i andre lande at søge og få tilstået asyl mod forfølgelse.

Denne ret må ikke påberåbes ved anklager, der virkelig hidrører fra ikke-politiske forbrydelser eller fra handlinger i strid med De Forenede Nationers formål og principper.

Artikel 15
Enhver har ret til en nationalitet.

Ingen må vilkårligt berøves sin nationalitet eller nægtes ret til at skifte nationalitet.

Artikel 16
Uden begrænsninger af racemæssige, nationalitetsmæssige eller religiøse grunde har mænd og kvinder, der har nået myndighedsalderen, ret til at gifte sig og stifte familie. De har krav på lige rettigheder med hensyn til indgåelse af ægteskab, under ægteskabet og ved dettes opløsning.

Ægteskab skal kun kunne indgås med begge parters frie og fulde samtykke.
Familien er samfundets naturlige og fundamentale enhedsgruppe og har krav på samfundets og statens beskyttelse.

Artikel 17
Enhver har ret til at eje ejendom såvel alene som i fællesskab med andre.
Ingen må vilkårligt berøves sin ejendom.

Artikel 18
Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed; denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til enten alene eller i fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning, udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse forskrifter.

Artikel 19
Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser.

Artikel 20
Alle har ret til under fredelige former frit at forsamles og danne foreninger.
Ingen kan tvinges til at være medlem af en forening.

Artikel 21
Enhver har ret til at deltage i sit lands styre enten direkte eller gennem frit valgte repræsentanter.
Enhver har ret til lige adgang til offentlige embeder og hverv i sit land.

Folkets vilje skal være grundlaget for regeringens myndighed; denne vilje skal tilkendegives gennem periodiske og virkelige valg med almindelig og lige valgret og skal udøves gennem hemmelig afstemning eller tilsvarende frie afstemningsmåder.

Artikel 22
Enhver har som medlem af samfundet ret til social tryghed og har krav på, at de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, der er uundværlige for hans værdighed og hans personligheds frie udvikling, gennemføres ved nationale foranstaltninger og internationalt samarbejde og i overensstemmelse med hver stats organisation og hjælpekilder.

Artikel 23

 • Enhver har ret til arbejde, til frit valg af beskæftigelse, til retfærdige og gunstige arbejdsvilkår og til beskyttelse mod arbejdsløshed.
 • Enhver har uden forskel ret til lige løn for lige arbejde.
 • Enhver, der arbejder, har ret til et retfærdigt og gunstigt vederlag, der sikrer ham selv og hans familie en menneskeværdig tilværelse, og om fornødent tillige til andre sociale beskyttelsesforanstaltninger.
 • Enhver har ret til at danne og indtræde i fagforeninger til beskyttelse af sine interesser.

Artikel 24
Enhver har ret til hvile og fritid, herunder en rimelig begrænsning af arbejdstiden, og til periodisk ferie med løn.

Artikel 25
Enhver har ret til en sådan levefod, som er tilstrækkelig til hans og hans families sundhed og velvære, herunder til føde, klæder, bolig og lægehjælp og de nødvendige sociale goder og ret til tryghed i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom, uarbejdsdygtighed, enkestand, alderdom eller andet tab af fortjenstmulighed under omstændigheder, der ikke er selvforskyldte.

Mødre og børn har krav på særlig omsorg og hjælp. Alle børn skal, hvad enten de er født i eller uden for ægteskab, have den samme sociale beskyttelse.

Artikel 26
Enhver har ret til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det mindste på de elementære og grundlæggende trin. Elementær undervisning skal være obligatorisk. Teknisk og faglig uddannelse skal gøres almindelig tilgængelig for alle, og på grundlag af evner skal der være lige adgang for alle til højere undervisning.
Undervisningen skal tage sigte på den menneskelige personligheds fulde udvikling og på at styrke respekten for menneskerettigheder og grundlæggende friheder. Den skal fremme forståelse, tolerance og venskab mellem alle nationer og racemæssige og religiøse grupper, og den skal fremme De Forenede Nationers arbejde til fredens bevarelse.

Forældre har førsteret til at vælge den form for undervisning, som deres børn skal have.

Artikel 27
Enhver har ret til frit at deltage i samfundets kulturelle liv, til kunstnydelse og til at blive delagtiggjort i videnskabens fremskridt og dens goder.

Enhver har ret til beskyttelse af de moralske og materielle interesser, der hidrører fra en hvilken som helst videnskabelig, litterær eller kunstnerisk frembringelse, som vedkommende har skabt.

Artikel 28
Enhver har krav på en social og international orden, i hvilken de i denne erklæring nævnte rettigheder og friheder fuldt ud kan virkeliggøres.

Artikel 29
Enhver har pligter over for samfundet, der alene muliggør personlighedens frie og fulde udvikling.

Under udøvelsen af sine rettigheder og friheder er enhver kun underkastet de begrænsninger, der er fastsat i loven alene med det formål at sikre skyldig anerkendelse af og hensyntagen til andres rettigheder og friheder og med det formål at opfylde de retfærdige krav, som moralen, den offentlige orden og det almene vel stiller i et demokratisk samfund.

Disse rettigheder og friheder må i intet tilfælde udøves i strid med De Forenede Nationers formål og principper.

Artikel 30
Intet i denne erklæring må fortolkes som givende nogen stat, gruppe eller enkeltperson hjemmel til at indlade sig på nogen virksomhed eller foretage nogen handling, der tilsigter at nedbryde nogen af de heri opregnede rettigheder og friheder.

Luk tekst

FN

ProData Consult gemmer data i din browser / enhed ved hjælp af cookies med henblik på statistik og optimering af vores hjemmesider og eventuelt til målrettet annoncering. Ved at acceptere, giver du os dit samtykke til denne brug af cookies. Læs vores privatlivspolitik for mere information. Du kan altid trække dit samtykke tilbage her: Persondata politik & cookies

Webstedet kræver brug af "Nødvendige cookies". Vores nødvendige cookies bruges kun til at levere en korrekt fungerende hjemmeside og webservice.

Udvalgte tredjepartstjenester kan lagre cookies for at placere relevante annoncer, der leveres til dig på tredjepartswebsteder.